قربانگاه عشق

دیروز

خورشید را در نینوا

به مسلخ بردند و

خاندانش به اسیری شام

امروز عاشقانش را

به قربانگاه عشق می برند و

زنانشان را به بردگی در

عراق(موصل) و شام(رقه)

دنائتی که ابلیس هم

شرمنده شد از این اشقیای

اهل عراق و شام...............محمد ایثاری نیا 14/08/1393

11محرم

/ 0 نظر / 24 بازدید