عشق نیما

عشق یک مرد

در خانه ای کوهستانی
که بود معماریش سنتِ یوش
 به عطر گل هایِ وحشیِ آن

پیراهنِ گل گلیِ دخترکی

چوپان وِ چموش
پیچیده در هزار توی

اطاق های راز دار خموش
شیدائی اش افسانه ای شد

 شعر نیما را
که از هر دانائی می برد هوش............محمد ایثاری نیا  21/08/1393

/ 0 نظر / 26 بازدید