جای خالی تو

جا خوش کرده،
      چیزی درونم......


می خواهد
     بشکافد سینه ام را.......


تلنگری می طلبد
   از جنس عاطفه
           تا سرازیر کند قطرات اشک را
                  بر آغوشی که جای "تو"
                          در آن پر از خالی است..........محمد ایثاری نیا (جوینی) 23/12/92

آخرین شب جمعه سال 92

/ 0 نظر / 23 بازدید