مشعل ریز علی...

مشعل ریزعلی
که هیچ
آفتاب هم ناتوان
ازهشیاری
خفتگان خودخواسته ......

مست می شود
کاروانِ غفلت
از بوی کبابِ مسافرِقطار
که بود انسانِ عاشق
به جای سیاست دروغ.......

زندگی باید کرد
جای نگرانی نیست
"سهراب"
فقط این بار متاسفم که
سوخت
قطارِ انسانیت ............06/09/95
/ 0 نظر / 35 بازدید