کودکان کار

 بزرگ شده ام کودکی را از پی کسب لقمه ای نان پیش از بلوغ جسمی که کنده است جان... دیوار شکسته را من تکیه گاه شده ام برای رای اعتماد اکثریت مردمان.... من بهانه ای بیش نیستم سه گانه ی زر ، زور و تزویر را تا سنگین شود کفه ی خالی از ایمان..... حکایت غریبیست قصه ی احتیاج نان است و انسان چشم طمع دنیا دار به قناعت پر شود یا به خاک ..... هرکه را سودای کاخ و بهره ای از سفره ای به وسعت ایران پله به پله موفقیتِ اش را شده ام نردبان................... 22/03/94 برابر با 12 ژوئن روز جهانی مقابله با کار کودکان    

/ 0 نظر / 28 بازدید