کودکی که "دنیا شبیه نقاشی هایش نبود"

کودکی که "دنیا شبیه نقاشی هایش نبود"
انسانیت خوابیده است آنجا
یا مست است سیاست را؟...

چشمان عدالت بسته چرا
چگونه دست و پا زدی زندگی را
در معرکه ی آدم ها....
آمدنت زود بود
یا رفتنت به دریا؟
من شرمنده ی وجدانم که نیست هیچ جا.....13/06/94
/ 0 نظر / 47 بازدید